حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام‌ش

انسان این موجود ِپیچیده ی متنوع ِدر رفتار و افکار ، غیر قابل پیپش بینی ست ..
موجودی که وابسته به موقعیت ، شرایط و وضعیت حاکم دچار تنوع رفتاری ست
حتی شناخت خود  را در موقعیت های متفاوت ، منوط به دانسته ها و تجربیاتش ،نمیتواند داشته باشد چرا که در یک وضعیت مشابه و رویارویی با موقعیت های همتراز باهم برخوردها و واکنش های متفاوتی دارد
انسانی که به نظر میرسید به قدرتی بالا در اراده و  منطق رسیده ست میتواند دربرخورد با یک اتفاق ، همچون انسانی مفلوک و ناتوان رفتار کند ... و زمانی که مدعی ست به فائق آمدن بر خصوصیات سطح اولیه ی انسانی و غریزی چنان تسلیم باشد که در تصور نگنجد ...
باید انسان را شناخت و اورا انچنان که هست درک کرد ...آنچه به اسم شأن و مقام و وجاهت دلیل میاورند به تناسب رفتارها ، تنها نوعی تحمیل رفتاری ست که از جانب تفکرعموم داده میشود و تنها حصاری ست که انسان را از انچه بخواهد  ارادی و اختیاری و براساس درون خود انجام دهد دور میکند ..
بدون انکه ساختاری در نحوه ی کنش های ادمی ساخت باید اجازه داد او  درهر الگو و ساختاری حیطه ی عمل داشته باشد و حتی بتواند از روح ساختار شکن خود در اجرای افکار و خواسته هایش بهره ببرد .. و واقعیت درونی خود را بروز نماید
فضایل اخلاقی زیر لوای ارزش ها راه مناسبی برای ایجاد محدوده های رفتاری نیست ، برای انسان این مسیر که بایدها و نبایدها اورا هدایت کند حتی در دوران اموزش و تربیت تنها برای او ایجاد کلیشه هایی را میکند که بدون فهم عمیق ان ، طوطی وار به اجزا درمیاورد ... امروز الویت براین ست در مسیری گام برداریم که تا ممکن ست انسان را به اراده و توانمندی هوشی و ذهنی اش نزدیک کند نه اورا در قالبهایی جای دهد که متغیر و وابسته به عرف و مذهب و نظر جامعه ست ..
زمانی میتوان به ارزشهای اخلاقی صحه گذاشت که ماهیت انها در مواجه با رخدادهای متفاوت درنظر گرفته شود و هماره اصلیت و اصالت بر تعالی انسانی باشد ،تعالی که اورا تبدیل به ابر انسان میکند نه انسان خوب .....

همیشه بدانیم انسان وابسته به شرایط ، موقعیت و  کنش های درونی ست که خود محصول فرایندهای متفاوتی ست که حتی گاها محسوس و قابل لمس نیست ...بنابراین میتوان دایره ی گستردگی رفتاری و واکنشی را در او تا مرزهای بسیاری وسیع دانست

اینچونین درک او به شناخت بهتر خود و دیگران خواهد انجامید ..

نیلوفر ثانی
8اردیبهشت 93

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۸ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody