حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ

هنوز کمی مانده
کمی مانده تا زنی در سیاهی ِحقیقت های پیرامون
دست از آرزوهای سپیدش ،بشوید
هنوز مانده تا آخرین نسیم ِپیچیده در مویش
افیون درد نامهربانی ها،بپاشد
هنوز مانده تا عقربک های ِاحساس ِسبزش
بر وداع ِتلخ پایانی بایستد
هنوز مانده آتش جهل و نامردمی ها
دامن ِ بوی بهارش را ،بگیرد

هنوز مانده اماشانه هایش
زیر بار انبوه اندوه
در پناه شب سراسر
 میلرزد
هق هق اشک ِبی تسکین مهری
در فراق خورشید
 پیوسته میبارد
هنوز مانده اما دلش
از صبر تنهایی شکسته
هوای عشق دارد اما
به هربندش

غبار جبر پردردی نشسته

وقتی هنوز باقی ست
تا آخرین فرجام و لحظه
چند سیب سرخ عطوفت
در ظرف شعر مانده
آسمان تاریک ِخاکستر ِرویا
هنوز تا آخرین سوی ِستاره
مهلتی چند مانده ...
مهلتی چندمانده ...

نیلوفر ثانی
14خرداد94

نوشته شده در ۱۳٩٤/۳/۱٤ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody